Trvalý pobyt v obci

Občan ČR hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně - obecním úřadu v místě nového trvalého pobytu.

Co musíte předložit:

 • vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který obdržíte na úřadě,
 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemáte-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
 • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. nájemní smlouvu), anebo úředně ověřené písemné potvrzení majitele nemovitosti o souhlasu s trvalým pobytem v nemovitosti. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že vlastník potvrdí souhlas na přihlašovací lístek před zaměstnancem úřadu,       
 • vlastník nemovitosti nebo jeho vymezené části nedokládá své vlastnické právo (nemusí předkládat výpis z katastru nemovitostí),
 • rodný list přihlašovaného vlastního dítěte a jeho občanský průkaz, pokud mu byl vystaven. 

Správní poplatek za ohlášení změny trvalého pobytu je 50 Kč pro občany starší 15 let.

Nově narozené děti mají trvalý pobyt podle trvalého pobytu matky.


Nový občan obce Mokrovraty - práva a povinnosti

 • ODPADY: na základě obecně závazné vyhlášky obce občan platí místní poplatek za odpady "na hlavu", podrobnosti v oddíle "Odpady" nebo "Vyhlášky a nařízení";
 • na oficiálních stránkách obce je možnost se zdarma přihlásit k odběru novinek - na Vámi zadanou e-mailovou adresu Vám bude zasláno oznámení o nových zveřejněných dokumentech,
 • Mobilní rozhlas - nová informační služba pro občany, kdy po registraci na https://mokrovraty-obec.mobilnirozhlas.cz/ budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách (jako výpadky vody, elektřiny, svozy objemného nebo elektro odpadu, kulturní akce apod.) pohodlně do Vašeho mobilu či e-mailu. Registraci lze také provést přímo na Obecním úřadě Mokrovraty;
 • přihlášení psa lze provést přímo v kanceláři obecního úřadu (poplatek je 50 Kč za prvního psa a 120 Kč za každého dalšího psa),
 • Vodné a stočné: Obec Mokrovraty je provozovatelem vodovodu, kanalizace a ČOV. Majitelé nemovitostí, které jsou napojeny na veřejný vodovod nebo kanalizaci uzavírají s obcí Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Ceny vodného a stočného se řídí platným vyhlášením cen.    

Zrušení trvalého pobytu

Občan ČR se nemůže přihlásit k trvalému pobytu na ohlašovnu - obecní úřad.

O zrušení místa trvalého pobytu občana ČR rozhoduje obecní úřad:

 1. z moci úřední (§ 46 správní řádu) ve vztahu k § 12 odst. 1 písm. a), b) zákona o evidenci obyvatel,
 2. nebo na žádost vlastníka objektu nebo oprávněné osoby (nájemce, jiný právní vztah k nemovitosti).

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu nemá předepsaný formát (lze využít níže uvedený formulář) a podává se na obecním úřadě osobně, poštou, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

Správní poplatek činí 100 Kč za každou osobu uvedenou v žádosti, neuhrazení správního poplatku je překážkou v řízení, které bude následně zastaveno.

Doručením žádosti zahájí obecní úřad správní řízení. Pokud obecní úřad ve správním řízení rozhodne o zrušení místa trvalého pobytu občana ČR, stává se po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí místem trvalého pobytu adresa sídla obecního úřadu. Zrušením trvalého pobytu končí platnost občanského průkazu a občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.