Czech POINT

logo czechpointCzechPOINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je služba pro komunikaci občana s veřejnou správou prostřednictvím kontaktních míst.

 

Služby CzechPOINT pro veřejnost lze obecně rozdělit do těchto kategorií:

  • výpisy z informačních systémů veřejné správy (např. z Rejstříku trestů, Katastru nemovitostí),
  • podání vůči státní správě (např. ohlášení živnosti),
  • základní registry (např. výpis z registru obyvatel, osob, nebo podání žádosti o změnu údajů),
  • datové schránky (např. zřízení datové schránky, žádost o znepřístupnění datové schránky),
  • konverze na žádost a související služby (Úschovna a Centrální úložiště ověřovacích doložek),
  • zprostředkovaná identifikace osoby.

 

Obecní úřad Mokrovraty je kontaktním místem CzechPOINT. Pokud se občan dostaví na Obecní úřad Mokrovraty, může si v rámci projektu CzechPOINT vyřídit například tyto základní služby:

 

Výpis z Katastru nemovitostí (list vlastnictví nebo mapa)

O výpis může požádat anonymní žadatel, který musí znát požadované katastrální území a číslo listu vlastnictví, nebo katastrální území a číslo nemovitosti/parcelní číslo.  Výpis lze požadovat také i podle seznamu jednotek v případě, že budova je dělena na jednotky. Lze žádat o úplný nebo částečný výpis z Katastru nemovitostí, kdy lze vydat výpis např. pouze s některými nemovitostmi, uvedenými na listu vlastnictví.

Požádat lze rovněž o výpis snímku z katastrální mapy. V tomto případě musí žadatel znát údaje o parcele (kmenové číslo a poddělení čísla), nebo typ a číslo stavby.

Správní poplatek za výpis činí 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další i započatou stranu.

 

Výpis z Rejstříku trestů (i právnické osoby)

Žadatel musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v ČR. Výpisy lze vydávat i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci. Žadatel může požádat také o údaje z Rejstříku trestů z jiného členského státu EU.

Údaje z evidence Rejstříku trestů právnických osob jsou veřejně přístupné, žadatelem může být kterákoliv fyzická osoba. Z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost žadatele.

Správní poplatek činí 100 Kč bez ohledu na počet stran.

 

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Tato služba umožňuje občanům zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany a nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřad. O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec vždy s platným dokladem totožnosti a přiděleným rodným číslem.

Správní poplatek činí 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další i započatou stranu.

 

Výpis elektronických receptů pacienta

Cílem transakce je získání výpisu o elektronických receptech vydaných osobě žadatele za určité období. Žadatel může požádat o výpis osobně po předložení dokladu totožnosti, prostřednictvím zmocněnce (ten předloží svůj doklad totožnosti a plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele), nebo prostřednictvím zákonného zástupce (ten předloží svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte).

Správní poplatek činí 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další i započatou stranu.

 

Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)  

O výpis z Veřejných rejstříků může požádat anonymní žadatel na základě znalosti identifikačního čísla osoby (IČO). Lze vydat úplný výpis (všechny informace po dobu existence firmy) nebo výpis platných (souhrn informací k aktuálnímu datu).

Správní poplatek činí 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další i započatou stranu. 

 

Výpis z insolvenčního rejstříku

Jedná se o veřejně přístupný rejstřík není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou parametrů – IČO organizace a podle osobní údajů (hledání konkrétní osoby).

Správní poplatek činí 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další i započatou stranu. 

 

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Tato služba je určena především firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.

Jde o veřejný rejstřík, požádat může anonymní žadatel na základě znalosti IČO.

Správní poplatek činí 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další i započatou stranu. 

 

Výpis z Živnostenského rejstříku

O výpis může požádat anonymní žadatel na základě znalosti IČO.

Správní poplatek činí 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další i započatou stranu.  

 

Datové schránky

Na kontaktním místě lze zajistit zřízení datové schránky na žádost, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit datovou schránku. Na CzechPOINTu není možné zjistit stav doručení přístupových údajů.

 

Konverze na žádost a související služby

Konverze je úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě či datovém souboru, nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě či datovém souboru do dokumentu v listinné podobě.

Správní poplatek činí 30 Kč/strana.


Na Obecním úřadě Mokrovraty nelze ověřit pravost podpisu (legalizace) nebo ověřit opis či kopii s listinou (vidimace).